Produktkategorier

Reinau SNV 164 Typ N2

Fogmassa för vägar och belastade ytor

Avsedd för fogning av gator både inom- och utomhus samt vid asfalt- eller betongytor. Max 25mm fogbredd.

Fördelar med Reinau SNV 

● Reinau förhindrar vatten, snö, is och salt från att tränga ned i konstruktionen.
● Uppfyller kraven enligt Schweiz standard SNV 671, 625a, typ KBH samt USA Fed. Spec. SS-S-164. DIN/EN 14188-1, Typ N2.
● Har mycket goda plastoelastiska egenskaper.

Materialegenskaper

Massan är en plastoelastisk, polymermodifierad, bitumenbaserad massa, som efter uppvärmning hälls ned i fogen/spalten.

Applicering av Reinau SNV 164 Typ N2

Innan fogningen kan utföras måste fogen vara renborstad t ex med en roterande stålborste från smuts, rost, släppmedel eller gammal fogmassa. Ytan måste vara torr. En gasolbrännare med mjuk låga kan användas med försiktighet vid uppvärmningen av fogkanterna. Gammal fogmassa måste tas bort, ner till det bestämda djupet för den nya fogningen.

Är fogen djupare erfordras en bottning med t ex cellplast. Kontrollera även att de bägge massorna är kompatibla så att inte vidhäftningen blir försämrad. Betongen måste vara min. 14 dagar gammal. Arbetet kan endast utföras vid min 5°C. Ytorna måste vara av avstängda under arbetets gång

Primer

Samtliga betongytor måste strykas med Reinau Plastic Resin Primer så att god vidhäftning erhålls. Primern måste vara torr innan fyllning av massan görs. Torktid c:a 30 min. vid 20 C. Åtgång c:a 0,05l/m fog. Undvik ”pölar” med primer. Kan appliceras med pensel eller spruta. Flampunkt 26°C Klassning; VbF A11 ADR Klass 3 , 31c