Produktkategorier

Fogning

TOK-Band har använtssedan 1978 för att ge täta och flexibla asfaltfogar

Produktöversikt – fogning av asfalt

Fogning av asfalt mot asfalt, asfalt mot betong samt asfalt mot stål.

Asfalt är inte asfalt! Gammal asfalt är inte identisk med ny asfalt. Varje batch av asfalt skiljer sig mot den föregående och det innebär att egenskaperna blir lite olika. Vad som har betydelse är hur de olika asfaltkvaliteterna rör sig vid temperaturdifferenser. Det är av denna orsak som det behövs en fogmassa så att rörelser kan tas upp utan att det uppstår sprickbildning.

I Europa har man under mer än 30 år använt olika fog- massor främst när man vet att det uppstår rörelser och särskilt vid läggning av ny asfalt mot gammal och vid läggning av asfalt mot betong eller stålytor. Väsentligt är att fogen är tät och förblir så under lång tid. Denso ett stort program av olika fogband och fogmassor som bör användas vid brobyggen, vägar, vid kantbalkar, trösklar, räcken, brunnar och övriga här ej nämnda gatuarbeten.

TOK-Band är bitumenbaserade band i olika dimensioner avsedda för fogar i samband med asfaltarbeten. Dessa band finns även förklistrande så att de enklare och snabbare kan appliceras. Det finns även trekantiga band DR avsedda för övergång mellan en horisontal och en vertikal yta t.ex. vid kantbalkar för att underlätta läggning av isolersikt eller tätskikt.

TOK-Band Special är band utan klister och appliceras genom att asfaltytorna först primas med TOK Primer WS samt att bandet sedan smälts på ytan med hjälp av en mjuk gasollåga varefter bandet trycks fast mot den primade asfaltkanten. Vid läggning av den varma asfalten kommer den varma massan mot fogbandet, vilket gör att massan och bandet smälter samman och ger en tät fog.

TOK-Band T är en specialversion för användning på räl/järnväg. Här ställs extra stora krav på att kunna ta upp rörelse och ha god vidhäftning mot stål och som måste klara stora temperaturvariationer. Finns både med och utan klister. Klister som kan erhållas på antingen ut- eller insidan för att erbjuda maximalt god applicering.

TOK-Band SK är ett bitumen band med förklistrad yta försedd med skyddsplast så att det enklare och snabbare kan appliceras utmed en asfaltsfog. Ytan skall även här primas, men med en annan primer typ SK.

TOK-Band SK Mark är en speciell variant där bandet har en förstorad överdel som är formad så att den vilar på asfaltkanten. Härvid erhålls en extra stor mängd bitumen ovan asfaltytan som gör att när välten körs över blir det extra mycket bitumen som trycks ner i fogens övre del, vilket garanterar ännu bättre försegling mot vatteninträngning.

TOK-Band DR är det trekantiga bandet för användning i hörn för att underlätta läggning av isolermatta eller isolerduk vid kantbalkar på t.ex. broar.

TOK-Band SK Drain är en speciell variant som håller tätt upptill men som tillåter vatten att dräneras under bandet. Under tätskiktet går det ner ett armeringsnät som möjliggör för vatten att kunna dräneras bort.

TOKOMAT är ett system där en maskin användes vid utläggning av fogmassan. Systemet är utvecklat för användning vid längre eller större projekt. Maskinen är självgående och har ett munstycke som med fjäderskifte ligger mot den frästa asfaltkanten och som pressar ut en speciell massa mot asfaltkanten. Maskinen matas med meterlånga bitar av hård massa som mals ner och förs in i maskinen där den värms upp för att sedan tryckas ut mot asfaltkanten.

PLASTOMAT är en mindre maskin för något enklare arbeten och som arbetar med en lösningsmedelbaserad massa som inte erfordrar värme för att kunna pressas ut. I övrigt är funktionen ungefär likadan som för Tokomat ovan.

TOK-Melt är en speciell kvalitet av bitumenmassa som levereras i kartonger om 15 st 1kg bitar. Denna sort är lätt smältbar och enkel att hantera med en kanna. TOK-Melt är lämplig till små arbeten såsom kring brunnar, beteckningar, räcken samt olika småskador.

Meltomat är en smidig gasoldriven smältugn avsedd för just att smälta TOK-Melt i max. 15 kg satser . Den väger endast 28 kg.

Skador i asfaltytor

TOK-Asfalttape SK är en plastisk självklistrande tape ( 1,3mm ) som är baserad på bitumen och är armerad för användning på t.ex. vägar med smala sprickor. Syftet är att fösegla sprickan och göra den tät. Om en yta hålls tät kan inte vatten tränga ned i materialet och orsaka skador. Tapen är enkel att applicera . Gör bara rent ytan, prima den med Primer WS, applicera tapen och trampa fast den. Strö lite fin sand ovanpå och sprickan är lagad! Sprickorna får inte vara grövre än 5mm för att tapen skall kunna klara av uppgiften.

TOK-Armabit är avsedd för vägar med större sprickor än 5mm. Det är en bitumenbaserad matta armerad med en stark glasfiberväv. Den är belagd med ett tjockare skikt av bitumen på undersidan – den som skall ligga mot underlaget och har dessutom en tunn film av plastfolie så att den går att förpacka i rulle. TOK Armabit är en stark produkt som klarar 130kN/m i bägge riktningarna.

Vid applicering skall underlaget gärna sprutas med Primer WS och Armabit placeras på vägbanan och ytan smälts med en mjuk gasollåga så att det mjuka bitumenskiktet tränger ner i ytan och får vidhäftning. Använd gärna en gummivält eller dylikt för att pressa ner mattan. Om ytan har sprickor utan armering är det inte lämpligt att bara lägga på ny asfalt eftersom sprickorna ofta reflekterar upp genom den nylagda asfalten.

TOK-Dur är en akrylbaserad 2-komponentmassa som är avsedd för reparation av skadad asfaltyta. Ofta runt beteckningar/gatubrunnar hittar man skador och höjdskillnader. Om en beteckning ligger 2cm högre än vägytan är det lätt hänt att beteckningen blir skadad vid snöröjning. Med TOK-Dur är det enkelt att spackla upp ett skikt runt beteckningen så att detta inte sker.

Ofta finns det skador vid beteckningar och dessa bör fyllas upp och tätas och det sker enkelt med TOK-Dur som blandas med härdarpulvret och som tål vägsalt, härdar fort samt har mycket liten krympning. Trafiken kan släppas på bara en kort tid efter reparationen.

TOK-Fill är ett reparationsbruk av bitumen, fyllmedel av stenmaterial samt speciella tillsatsmedel som gör materialet i stort sätt lika bra som ny asfalt. Den levereras i 25 kg plasthink och är färdig att användas direkt ur hinken. Den är testad och jämförd med ny asfalt och håller motsvarande värden.