Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy syftar till att visa att vi som arbetar på Karnag AB verkar för att kvalitets-miljö- och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten inom alla områden som produktion, distribution av varor, service internt och externt samt förvaltning av företaget. Vi tar ett övergripande miljöansvar för den verksamhet som vi bedriver. Samtidigt som vi ska minimera miljöpåverkan och verka för att miljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vårt arbetsmiljöarbete syftar till att aktivt förebygga risker och ohälsa.

Vi på Karnag skall uppfylla våra intressenters och omvärldens krav och förväntningar genom att:

 • Ständigt förbättra vår verksamhet och vårt miljöarbete samt arbeta förebyggande avseende förorening. Vi ska också verka för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö
 • Hålla oss kontinuerligt informerade om branschutvecklingen och om utvecklingen inom miljöområdet och verka för att miljöarbetet och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av den dagliga verksamheten
 • Tillgodose våra kunders krav på anpassningar avseende produktionen
 • Skapa ett personligt engagemang hos alla medarbetare
 • Informera om vår verksamhetspolicy internt och externt
 • Ta tillvara förslag och idéer från våra kunder och personal
 • Uppfylla lagar och krav såsom t ex gällande miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning
 • Utveckla allas kompetens avseende miljö och arbetsmiljö kontinuerligt och på ett begripligt sätt
 • Karnag arbetar ständigt på att minska miljöpåverkan på luft, vatten och mark
 • Vid köp företrädesvis välja energisnåla och miljövänliga produkter samt hushålla med energi och vatten
 • Prioritera varor som går att återanvända och återvinna samt verka för ett miljötänkande när gäller val av transporter
 • Begränsa antalet produkter med kemikalier/farliga ämnen
 • Erbjuda all våra medarbetare friskvård och företagshälsovård
 • Varje anställd på Karnag AB ska ha en möjlighet till personlig och yrkesmässig utbildning