Uppförandekod

Syfte

Karnag AB:s uppförandekod har skapats för att understryka vilka principer Karnag AB använder i sin relation med anställda, affärspartners och övriga intressenter.

Uppförandekod (Code of conduct)

I samarbete med företagets intressenter skall nedanstående principer följas.

Lagefterlevnad

Karnag AB skall i varje situation följa de lagar, regler och rekommendationer som gäller i de länder där företaget är verksamt. Våra värderingar och nedanstående principer ska användas som vägledning i situationer där lagar inte ger vägledning. Lagefterlevnad prioriteras om det uppstår en konflikt mellan lagar, regler och vår policy.

Relationer med affärspartners

Karnag AB:s relationer med affärspartners genomsyras av öppenhet, rättvisa och användande av bästa möjliga affärspraxis.

Redovisning och rapportering 

Finansiella transaktioner inom Karnag AB bokförs enligt gällande lag och god redovisningssed.

Intressekonflikter

Alla anställda och styrelsemedlemmar skall utföra sina privata och andra externa affärer på ett sådant sätt att de inte kommer i konflikt med Karnag AB:s intressen. Skulle sådan intressekonflikt uppstå skall detta omgående rapporteras till ledningen för värdering.

Politisk inblandning

Karnag AB skall vara neutrala till politiska partier och dess representanter. Ingen form av sponsring av partier eller kandidater skall förekomma.

Miljöhänsyn

I Karnag AB:s processer och produkter skall alltid energi och råmaterial användas med sådan effektivitet att avfall och restprodukter minimeras. Våra miljörutiner säkerställer att vi rutinmässigt kontrollerar, upptäcker, rapporterar och åtgärdar nuvarande och framtida risker.

Mänskliga rättigheter

Karnag AB stödjer och respekterar internationellt utfärdade regler för mänskliga rättigheter och säkerställer att våra affärer inte strider mot dessa. Karnag AB skall anställa och behandla personal på ett sådant sätt att vi inte diskriminerar någon med
avseende på kön, religion, ålder, sexuell läggning, nationalitet, politisk eller facklig tillhörighet, social eller etnisk läggning. Inom Karnag AB uppmuntras mångfald. Karnag AB tolererar inget barnarbete eller någon form av tvångsarbete. Våra rutiner för arbetsmiljö säkerställer att vi vid alla tillfällen minst uppfyller de lagar, krav och förordningar i de länder där Karnag AB är verksamma.

Ledares och anställdas ansvar

Det åligger Karnags ledning att inom företaget förmedla andemeningen i detta dokument, och att uppmuntra anställda att avslöja beteenden som kan vara oförenligt med dessa principer. Uttryckligen eller underförstådda godkännanden av tvivelaktiga åtgärder kommer inte att tolereras. Rapporter om kränkningar av denna kod kan ske anonymt och konfidentiellt till VD eller vice VD för Karnag AB. Personer som rapporterar överträdelser i god tro kommer inte att bli föremål för repressalier. Denna uppförandekod har antagits av styrelsen för Karnag AB och kan endast ändras eller upphävas av styrelsen. Alla ändringar eller undantag ska offentliggöras.

Read our “Code of Conduct” in english.