Uppförandekod

Att leda en ansvarsfull verksamhet är en nyckelprioritering för Karnag. Hållbarhet ligger i våra kärnvärden och vårt sätt att arbeta med ständiga förbättringar. Vi strävar efter att säkerställa att vår verksamhet är hållbar och att vi följer de sociala, etiska och miljömässiga normerna.

Kraven i Karnags uppförandekod bygger på principerna i FN:s globala pakt, relevanta konventioner från Internationella arbetsorganisationen om hållbarhet i relationen med affärspartners och interna standarder och värderingar. I alla fall där lokal lagstiftning är mindre strikt än Karnags uppförandekod för leverantörer ska de krav som beskrivs i detta dokument följas.

Karnags uppförandekod gäller för Karnag och alla leverantörer och underleverantörer av varor och tjänster. Leverantörer och underleverantörer ska se till att kraven i Karnags uppförandekod genomförs i förhållande till alla anställda, inklusive fast anställda, tillfälligt anställda, inhyrningsarbetare och andra personer som direkt eller indirekt utför arbete för relevanta leverantörer och/eller underleverantörer. Karnag kan när som helst kräva självbedömningar av leverantörer och förbehåller sig rätten att utföra revisioner när som helst för att övervaka leverantörens efterlevnad av Karnags uppförandekod för leverantörer.

Karnag anser att uppfyllandet av kraven i detta dokument är avgörande för affärsrelationen.

Mänskliga rättigheter

Karnag bekräftar att alla människor bör behandlas med respekt och värdighet. Arbetsgivarna har stor inverkan på den anställdes välbefinnande och har därför en stor skyldighet gentemot dem. Karnag och dess leverantörer är ansvariga för att följa högsta standard för mänskliga rättigheterna var de än verkar.

Diskriminering

Anställda ska väljas ut, anställas och stödjas på grundval av sina kvalifikationer och sin förmåga. Leverantörer får inte utöva någon form av diskriminering på grund av kön, ålder, religion eller annan övertygelse, kast, social bakgrund, funktionshinder, etniskt, nationellt eller territoriellt ursprung, nationalitet, fackligt medlemskap eller medlemskap i någon annan legitimerad organisation, politisk tillhörighet eller åsikt, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, familjeansvar, civilstånd, sjukdom, graviditet eller andra villkor som kan ge upphov till diskriminering.

Trakasserier

Karnag och dess leverantörer ska förbinda sig till en arbetsplats fri från trakasserier och ska främja en social miljö med respekt för individen. Leverantörer ska se till att anställda inte utsätts för fysisk eller psykisk omänsklig behandling, kroppsstraff, hot eller falska löften.

Tvångsarbete

Karnag och dess leverantörer ska se till att inte de inte bedriver någon form av tvång, modernt slaveri eller icke-frivilligt arbete. Leverantörer förväntas arbeta proaktivt mot tvångsarbete och agera med särskild försiktighet när de rekryterar arbetstagare, både direkt och indirekt. Anställda ska aldrig vara skyldiga att betala leverantören eller agenten några avgifter eller kostnader för uniformer, personlig skyddsutrustning eller andra utgifter som behövs för att få och behålla anställning. Om fall av sådana avgifter eller utgifter hittas måste de återbetalas omedelbart.

Karnag och dess leverantörer får inte vid något tillfälle undanhålla den anställdes ursprungliga identitets- eller resehandlingar. Leverantören ska förse alla anställda med ett skriftligt avtal på ett språk som de förstår. Innehållet bör också förklaras muntligt i tydliga och förståeliga termer. I avtalet ska det tydligt anges vilken frivillig anställning och de förfaranden som krävs för att lämna arbetet. Leverantörer ska endast anställa arbetstagare som enligt lag har rätt att arbeta i mottagarlandet.

Barnarbete

Barnarbete accepteras inte. Karnag och dess leverantörer får inte direkt eller indirekt anställa barn under minimiåldern på 15 år, såvida inte de undantag som erkänns i ILO 138 Minimum Age Convention (artikel 6,7) gäller.

Unga arbetstagare

Karnag och dess leverantörer ska se till att lagligt unga arbetstagare under 18 år inte arbetar övertid eller nattetid och skyddas mot arbetsförhållanden som är skadliga för deras hälsa, säkerhet, moral eller utveckling.

Löner och förmåner

Karnag och dess leverantörer ska fastställa minimilöner och förmåner som är tillämpliga på lagstadgade statliga eller industriella standardlöner, eller löner som överenskommits enligt ett kollektivavtal, beroende på vilket som är högst. Löner och förmåner ska betalas ut i tid, regelbundet och på ett öppet sätt.

Lönenivån ska återspegla kompetensnivån och kvalifikationerna och ska avse regelbunden arbetstid. Övertid ska kompenseras.

Leverantörer får inte hålla inne betalningar, tillämpa påföljder eller göra löneavdrag om de inte föreskrivs i lag eller fastställs i kollektivavtal/avtal.

Arbetstid

Karnag och dess leverantörer ska se till att en regelbunden arbetsvecka för arbetstagare inte överstiger 48 timmar, i enlighet med ILO 1 arbetskonvention. Under kortare perioder av nödsituationer är frivillig övertid tillåten men ska begränsas till högst 12 timmar per vecka och anställd. Leverantörer ska ge anställda rätt till regelbundna vardagspauser, årlig ledighet och rätt till minst en ledig dag var sjunde dag, om inte undantag definieras i kollektivavtal. För att undvika tvivel, om lokala lagar och/eller tillämpliga kollektivavtal ska tillämpas, enligt ovan.

Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar Leverantörer ska respektera arbetstagarnas grundläggande rätt att fritt, frivilligt och utan inblandning upprätta och ansluta sig till eller inte ansluta sig till fackföreningar och arbetstagarrepresentation av eget val och att förhandla kollektivt.

Hälsa och säkerhet

Karnag menar att en hälsosam och säker arbetsmiljö är avgörande för medarbetarnas välbefinnande. Karnag tror också att gott omhändertagande av medarbetare bidrar till en hållbar organisation och kommer att förbättra kvalitet, produktivitet och lönsamhet. Anställda ska alltid ha rätt att vägra och rapportera osäkra situationer utan repressalier.

Förebyggande av hälso-och säkerhetsrisker

Leverantörerna ska se till att det finns en process för att identifiera, utvärdera och prioritera eliminering av hälso- och säkerhetsrisker. Leverantörerna ska tillhandahålla en lämplig arbetsmiljö med säkra anordningar som är anpassade till syftet med det utförda arbetet och dessutom se till att de anställda har lämplig personlig skyddsutrustning, maskin- och säkerhetsutrustning samt instruktioner om korrekt användning. Dessa instruktioner ska meddelas och förstås av berörda anställda.

Krisberedskap

Karnag och dess leverantörer ska identifiera olycksriskerna för att mildra, begränsa och/eller förebygga skador. Beredskapsplaner ska utarbetas och genomföras för varje situation. Alla medarbetare ska ha kunskap om risker i sin egen verksamhet och hur de ska agera i olika typer av krissituationer som kan uppstå. Karnag och dess leverantörer ska ha fullt fungerande brandbekämpningsutrustning, brandutgångar, första hjälpen, beredskapsplaner, larmrutiner och skyltar som är lättillgängliga i tillräckligt antal i hela anläggningen. Karnag och dess leverantörer ska se till att det alltid finns anställda utbildade i första hjälpen, brandsäkerhet och krisstöd på arbetsplatsen som är tydligt visualiserade. Insatser vid olika typer av krissituationer ska tränas regelbundet.

Olyckor och nära olyckor

Karnag och dess leverantörer ska ha system för att rapportera, utreda och vidta åtgärder med avseende på alla olyckor, nära olyckor och osäkra situationer. Chefer och medarbetare ska ha kunskap om olyckor och nära olyckor, förstå vikten av förebyggande arbete och korrigerande åtgärder och öva det i sitt dagliga arbete.

Anläggningarna

Karnag och dess leverantörer ska tillhandahålla rena och säkra faciliteter, inklusive matplatser, matförvaring, omklädningsrum och rastplatser. Anställda ska alltid ha tillgång till dricksvatten och toaletter.

Ergonomi på arbetsplatsen

Karnag och dess leverantörer ska identifiera belastningsergonomiska risker och utvärdera medarbetarnas exponering. Belastningsergonomi inkluderar förhållanden som kan påverka muskler och leder i människokroppen såsom arbetsställning, repetitiva rörelser, fysisk belastning och lyftpositioner. Berörda anställda bör involveras vid utformningen eller omformningen av arbetsplatser.

Miljö

Alla människor och särskilt företag har ansvar för att skydda vår planet för kommande generationer. Karnag och dess leverantörer bör alltid sträva efter att förbättra miljöprestandan för sina produkter och tjänster samt minska användningen av naturresurser. Leverantörerna måste ha gedigen kunskap om sina egna miljöutmaningar och ska alltid sträva efter att välja alternativ med mindre miljöpåverkan.

Utsläpp och avfallshantering

Karnag och dess leverantörer ska kontrollera och genomföra åtgärder som vidtas för att minska utsläppen till luften. Leverantörerna ska genomföra systematisk avfallshantering av avloppsvatten, farligt och icke-farligt avfall. Oljor, kemikalier, batterier och annat farligt avfall ska hållas åtskilda från annat avfall och hanteras för att undvika läckage i luft, vatten eller mark. Avfall bör sorteras för att återanvändas eller återvinnas. Deponier bör alltid undvikas.

Kemikalier

Karnag och dess leverantörer ska ha implementerat metoder, rutiner och utrustning för att introducera, hantera, märka och lagra kemikalier på ett säkert sätt för att minimera negativ påverkan på människor och miljö. Karnag och dess leverantörer ska arbeta aktivt för att begränsa antalet kemiska produkter och välja kemikalier med lägsta möjliga hälso- och miljörisk. Leverantörer ska alltid göra riskbedömningar och vidta åtgärder för att minimera eventuella negativa effekter på människor och miljö innan nya kemikalier införs. Anställda som arbetar med riskkemikalier ska alltid ha uppdaterade och tillgängliga instruktioner och särskild utbildning om riskhantering och krisberedskap.

Leverantören ska alltid tillhandahålla säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter som används i eller i samband med någon vara när det finns risk för att personal kan exponeras för dessa kemiska produkter.

Etik

Karnag har åtagit sig att bedriva verksamhet etiskt och i enlighet med lagen och kräver detsamma av sina leverantörer. Relationerna mellan Karnag och dess leverantörer ska vara pålitliga och transparenta.

Personuppgifter

Karnag kräver att dess leverantörer skyddar personuppgifter för anställda, tidigare anställda, kunder, leverantörer och andra berörda personer. Leverantörer ska endast samla in, behandla, använda och lagra personuppgifter om det finns samtycke från den berörda personen, ett avtal eller någon annan rättslig grund.

Mutor och korruption

Karnag förväntar sig att dess leverantörer avvisar och förhindrar alla former av korruption, inklusive men inte begränsat till, så kallade underlättande betalningar, dvs betalningar för att påskynda tjänstemännens utförande av rutinuppgifter.

Leverantörer måste se till att deras anställda, underleverantörer och andra representanter inte beviljar, erbjuder eller accepterar mutor, underlättande betalningar, otillåtliga donationer eller annan otillåten betalning eller otillbörliga förmåner till eller från kunder, officiella eller andra affärspartners.

Konkurrens och antitrust

Karnag kräver att dess leverantörer följer gällande konkurrens- och antitrustlagar. Leverantörer ska inte ingå konkurrensbegränsande avtal med konkurrenter, leverantörer, kunder eller andra tredje parter och ska inte att missbruka en dominerande marknadsställning.

Intressekonflikt

Personliga intressen eller relationer ska inte påverka leverantörer i beslutsfattandet, endast objektiva och faktabaserade kriterier är giltiga.

Gåvor, gästfrihet och inbjudningar

Leverantörer får inte erbjuda Karnaganställda eller andra affärspartners några olämpliga fördelar, varken direkt eller indirekt i form av gåvor, gästfrihet eller inbjudningar för att otillbörligt påverka dem. De ber inte heller om eller accepterar sådana förmåner.

Penningtvätt

Karnag och dess leverantörer ska endast ha affärsrelationer med affärspartners vars integritet de är övertygade om. De ska se till att tillämpliga bestämmelser om laglig penningtvätt och finansiering av terrorism inte överträds.

Ansvarsfull anskaffning av mineraler

Handeln med mineraler i vissa delar av världen finansierar den dödligaste konflikten och de värsta formerna av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Leverantörerna ska utöva tillbörlig aktsamhet i enlighet med relevanta delar av OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet eller likvärdiga processer längs sina mineralkedjor.

Ledning

En omtänksam, strukturerande, kunnig och engagerad ledning som förser organisationen med effektiva ledningssystem är grunden för hållbara affärer. Värderingarna i denna uppförandekod ska integreras i den dagliga verksamheten. Ledningen ska identifiera, bedöma, kommunicera och utbilda organisationen i rättsliga och andra krav för att säkerställa efterlevnad.

Bolagsbeskrivning

Alla leverantörer ska ta fram en bolagsförklaring, till exempel en uppförandekod, med ett engagemang för högsta sociala, etiska miljöstandard. Detta företagsuttalande bör tydligt visas på språk som de anställda lokalt förstår i alla företagets anläggningar.

Ansvar

Leverantörer bör ha en hållbarhetsrepresentant, eller liknande, som rapporterar till högsta ledningen. Representanten ska utveckla och implementera hållbarhetsmål och hållbarhetsåtgärder inom företaget och säkerställa efterlevnad av Karnags uppförandekod för leverantörer.

Utbildning

Karnag och dess leverantörer ska utveckla, genomföra och upprätthålla en utbildningsplan för anställda. Utbildningen bör skräddarsys för varje individ och säkerställa att varje anställd är utrustad med rätt kompetens och kunskap i samband med sina arbetsuppgifter. Bolagets policys ska kommuniceras tydligt i detalj till sina anställda.

Leverantörshantering

Leverantörer ansvarar för att Karnags uppförandekod för leverantörer följs i leverantörskedjan.

Ledares och anställdas ansvar

Det åligger Karnags AB ledning att inom företaget förmedla andemeningen i detta dokument, och att uppmuntra anställda att avslöja beteenden som kan vara oförenligt med dessa principer. Uttryckligen eller underförstådda godkännanden av tvivelaktiga åtgärder kommer inte att tolereras. Rapporter om kränkningar av denna kod kan ske anonymt och konfidentiellt till VD eller vice VD för Karnag AB. Personer som rapporterar överträdelser i god tro kommer inte att bli föremål för repressalier. Denna uppförandekod har antagits av styrelsen för Karnag AB och kan endast ändras eller upphävas av styrelsen. Alla ändringar eller undantag ska offentliggöras.

Read our ”Code of Conduct” in english PDF